top of page

Obchodní podmínky

I. Úvodní ustanovení

 

Ondřej Poláček, podnikatel, se sídlem: Zelenečská 517/40, 198 00, IČO: 06174752 vydává v souladu se zákonem č. 634/1992 Sb., zákon o ochraně spotřebitele a v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb, občanský zákoník, tyto obchodní podmínky (dále také jen OP).

 

 

II. Smluvní strany

Zhotovitel: Ondřej Poláček, podnikatel, se sídlem: Zelenečská 517/40, 198 00, IČO: 06174752

Objednatel: právnická nebo fyzická osoba, která uzavře se Zhotovitelem smlouvu o úklidu/ objednávku a tím akceptuje tyto OP.

III. Objednávka úklidových prací, uzavření smlouvy

a) Předmětem zhotovení je zajištění úklidových prací Zhotovitelem pro Objednatele.

 

b) Objednatel, který má zájem o úklidové práce Zhotovitele, vyplní objednávkový formulář. V objednávce zvolí Objednatel druh a parametry úklidových prací, o které má zájem, místo a přesný termín poptávaných úklidových prací. Termínem se rozumí den, kdy má dojít k zahájení poskytování prací na určeném místě. Po vyplnění objednávky bude spočítána orientační cena (záloha) za úklidové práce v rozsahu dle objednávky. Objednatel akceptuje orientační cenu (zálohu) ve formuláři a provede její úhradu na účet dle instrukcí min. 1 den před počátkem práce.

 

c) Smlouva o úklidu je mezi Objednatelem a Zhotovitelem uzavřena okamžikem, kdy Zhotovitel potvrdí Objednateli objednávku nebo uzavře Smlouvu o úklidu v písemné podobě.

 

IV. Cena a platební podmínky

 

a) Orientační cena (záloha) za úklidové práce je uvedena v objednávce dle vybrané varianty požadovaných úklidových prací nebo v uzavřené Smlouvě o úklidu. V případě, že pověřený pracovník Zhotovitele na místě zjistí větší rozsah prací, než byl uveden v objednávce, je pracovník Zhotovitele provádějící úklidové práce povinen takovou situaci telefonicky konzultovat s odpovědnou osobou Zhotovitele a bez souhlasu odpovědné osoby Zhotovitele není tento pracovník oprávněn provést práce nad rámec objednávky. Pokud se Objednatel a Zhotovitel dohodnou na provedení většího rozsahu prací, bude rozdíl mezi orientační cenou (zálohou) uvedenou v objednávce a hodnotou skutečně provedených prací uhrazen na místě v hotovosti. Pověřený pracovník Zhotovitele vystaví Objednateli příjmový doklad.

 

b) Požaduje-li Objednatel provedení úklidových prací na den následující po dni objednání úklidových prací, musí platbu provést současně s odesláním objednávky a zaslat potvrzení o této platbě Zhotoviteli.

 

c) Pokud Objednatel neprovede platbu do 24 hodin od zaslání výzvy k úhradě, může Zhotovitel bez dalšího zrušit objednávku Objednatele, čímž odvolá návrh na uzavření Smlouvy o úklidu a odstoupí s okamžitou platností od Smlouvy o úklidu.

 

d) Objednatel může objednávku zrušit nebo může změnit termín pro poskytnutí úklidových prací nejméně 24 hodin před termínem poskytnutí úklidových prací; při takovém zrušení bude Objednateli vrácena již zaplacená orientační cena (záloha) v plné výši snížena o paušální poplatek za změnu ve výši 25% uhrazené orientační ceny (zálohy). V případě, že Objednatel objednávku zruší 12-24 hodin před objednaným poskytnutím úklidových prací, bude Objednateli vrácena zaplacená orientační cena (záloha) snížená o 50 % jako sjednaná paušální náhradu nákladů spojených se zrušením objednávky. V případě zrušení objednávky méně než 12 hodin před zahájením poskytování úklidových prací se zaplacená orientační cena (záloha) Objednateli nevrací a náleží Zhotoviteli jako sjednaná paušální náhrada nákladů spojených se zrušením objednávky.

 

V. Práva a povinnosti smluvních stran

 

a) Objednatel je povinen zajistit pro Zhotovitele přístup do prostor, ve kterých mají být úklidové práce poskytnuty. V případě, že je nutné předat klíče, Objednatel po dohodě se Zhotovitelem předá klíče Zhotoviteli, který sepíše protokol o vydání/vrácení klíčů. Zhotovitel se dostaví na dohodnuté místo v dohodnutý termín a zahájí úklidové práce. Pokud je Zhotoviteli odepřen vstup do prostor, ve kterých má poskytnout úklidové práce, není Zhotovitel povinen poskytnout úklidové práce a ponechá si celou zaplacenou orientační cenu (zálohu) jako sjednanou paušální náhradu nákladů.

 

b) Objednatel se zavazuje, že úklidové práce nabízené Zhotovitelem nebude přímo sjednávat s pracovníky Zhotovitele. Zhotovitel nebude poskytovat úklidové práce způsobem, při kterém by bylo ohroženo jeho zdraví nebo život, nebo způsobem porušujícím obecně závazné právní předpisy o bezpečnosti práce a požární ochrany.

 

c) Zhotovitel je povinen k řádnému úklidu dohodnutých ploch v rozsahu dle objednávky Objednatele. Zhotovitel bude dbát pokynů Objednatele.

 

d) Objednatel je povinen uschovat a dostatečně zabezpečit věci vyšší hodnoty, které se vyskytují v uklízených prostorách. Smluvní strany se dohodly, že v případě poškození nebo zničení věci, bude sepsán protokol o škodě na majetku a tato škoda bude likvidována prostřednictvím pojišťovny, se kterou má Zhotovitel sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu.

 

e) Objednatel se zavazuje, že vždy po skončení činnosti provede řádné potvrzení zakázky. Svým souhlasem Objednatel potvrzuje rozsah provedených služeb formou sms, e-mailem nebo podpisem předávacího protokolu.

 

f) Případné reklamace a připomínky k provedené zakázce je Objednatel povinen řešit se Zhotovitelem neprodleně. V případě, že Objednatel chce reklamovat rozsah nebo kvalitu provedených prací, je povinen tak učinit neprodleně, nejpozději do 24 hodin od provedení úklidu, a to telefonickou formou, kdy popíše vady a rovněž může zaslat odpovídající fotodokumentací. Zhotovitel posoudí oprávněnost reklamace a uzná-li jí za oprávněnou, provede na své náklady úklidové práce v reklamovaném rozsahu znovu; v takovém případě je Objednatel povinen poskytnout Zhotoviteli odpovídající součinnost, aby úklidové práce mohly být v dohodnutém termínu provedeny.

 

VI. Ujednání pro spotřebitele

 

a) Spotřebitelem je každý Objednatel - fyzická osoba, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání (Spotřebitel) uzavírá smlouvu s podnikatelem (tj. v daném případě Zhotovitelem).

 

b) Spotřebitel má právo odstoupit od Smlouvy o úklidu, uzavřené prostřednictvím objednávkového formuláře, bez uvedení důvodu ve lhůtě čtrnácti dnů. Tato lhůta běží ode dne uzavření smlouvy. Pokud Spotřebitel objedná úklidové práce na termín, který následuje méně než 15 dní po objednávce, pak bere na vědomí, že Zhotovitel začíná plnit Smlouvu o úklidu již 24 hodin před objednaným termínem úklidu tím, že se na úklid připravuje. Spotřebitel takovou objednávkou výslovně žádá Zhotovitele, aby začal poskytovat úklidové práce již před uplynutím 14 denní lhůty, a zavazuje se uhradit cenu za částečné poskytnutí služeb (viz ujednání čl. 4 písm. d) těchto OP).

 

VII. Ochrana osobních údajů

 

a) Objednatel souhlasem s těmito obchodními podmínkami dobrovolně uděluje Zhotoviteli a jemu pověřenému pracovníkovi souhlas se zpracováním osobních údajů v rozsahu a podobě, jak je uvedeno dále.

 

b) Osobním údajem, k jehož zpracování je udělen souhlas, je jakákoliv informace, kterou Objednatel poskytne Zhotoviteli, a na základě které je možné Objednatele identifikovat, zejména jeho jméno, příjmení, e-mail, adresa, telefonní číslo. Účelem je kontaktování a poskytnutí služby Objednateli v určeném místě a čase.

 

c) Objednatel má právo požadovat od Zhotovitele informace o zpracování osobních údajů a dále vysvětlení, domnívá-li se, že údaje jsou zpracovány v rozporu se zákonem.

 

VIII. Závěrečná ustanovení

 

a) Veškeré právní vztahy vznikající na základě nebo v souvislosti s těmito OP se řídí právním řádem České republiky.

 

b) Je-li nebo stane-li se některé z ustanovení OP neplatným nebo neúčinným, namísto takových neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se co nejvíce přibližuje hospodářskému účelu neplatného či neúčinného ustanovení. Neplatností nebo neúčinností některého ustanovení není dotčena platnost a účinnost ostatních ustanovení OP. Neplatností nebo neúčinností některého ustanovení pouze ve vztahu k určitému subjektu nebo k určité skupině subjektů není dotčena platnost a účinnost těchto ustanovení vůči jiným subjektům.

 

c) Objednatel každou novou objednávkou souhlasí s aktuálním zněním OP. Zhotovitel si vyhrazuje právo tyto OP jednostranně měnit či doplňovat v souladu s právními předpisy a zároveň se zavazuje informovat Objednatele o všech takových změnách či doplněních vhodným způsobem.

 

Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné dnem 1. 11. 2021.

bottom of page